Diễm Quỳnh: Phải nói là người đẹp nhìn thế...

 

https://www.instagram.com/dquynh.99/